Be always a newbie...

Tag restore

Các tham số cấu hình RMAN cơ bản

RMAN mặc định được cấu hình sẵn 1 số tham số như sau (có đuôi # default phía sau)     Retention policy   Cấu hình đầu tiên ta thấy là retention policy, là cấu hình việc lưu giữ các… Continue Reading →

Một số khái niệm backup/restore và giới thiệu về RMAN 11g

RMAN (Recovery Manager) là công cụ dùng để backup/restore database Oracle. Hầu hết các tác vụ liên quan đến việc sao lưu, phục hồi database đều dùng RMAN để thực hiện, vì đây là công cụ chuyên dụng và mạnh… Continue Reading →

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑