Be always a newbie...

Tag scheduler

Tăng thời gian lưu giữ lịch sử chạy Scheduler job

Hôm nay mình cần tìm lại log cũ hơn của scheduler job, thì phát hiện ra rằng mấy bảng như dba_scheduler_job_run_details hay dba_scheduler_job_log chỉ lưu giữ lại lịch sử chạy job trong vòng 30 ngày.   Đây là cấu hình mặc định:  … Continue Reading →

Cấu hình thao tác tự động với Oracle Scheduler (P1)

Từ các phiên bản cũ, Oracle đã cung cấp khả năng lập lịch tự động chạy task (tạo job) với package DBMS_JOB. Tuy nhiên cách này có nhiều hạn chế và bất tiện. Do đó, từ phiên bản 10g, Oracle cung… Continue Reading →

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑