Be always a newbie...

Tag select

Undo tablespace và Flashback query

Như ta đã biết, trong Oracle database có 1 Undo tablespace dùng để lưu trữ undo data – dữ liệu lịch sử nhằm hỗ trợ cho các hoạt động của database (rollback transaction, read consistency, recover, …). Với việc lưu trữ… Continue Reading →

Lọc và sắp xếp dữ liệu

Ở post  trước, chúng ta đã biết cách viết câu SELECT đơn giản nhất. Post này chúng ta sẽ đi sâu hơn vào câu lệnh SELECT, với việc chọn lọc dữ liệu theo điều kiện, và sắp xếp dữ liệu để… Continue Reading →

Câu lệnh SELECT

SELECT là câu lệnh cơ bản nhất trong SQL. Câu lệnh này dùng để truy vấn, lấy dữ liệu từ các bảng trong database. Với câu lệnh SELECT ta có thể thực hiện:     Câu lệnh SELECT cơ bản… Continue Reading →

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑