Be always a newbie...

Tag

sga

Kiến trúc Oracle Database 11g (P1)

Để làm việc với Oracle database thì việc nắm vững kiến trúc của nó cũng khá quan trọng. Oracle đã tạo ra 1 RDBMS thuộc hàng top trên thế giới. Do đó kiến trúc của Oracle database nhìn vào đơn… Continue Reading →

© 2020 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑