Quân's blog

Be always a newbie...

Tag

sqlplus

SQL*Plus cơ bản

SQL*Plus là công cụ quản trị database cơ bản nhưng thuộc dạng “dzữ dội” nhất mà DBA Oracle nào cũng cần phải dùng để quản trị hệ thống. Khi cài đặt database software hoặc cài đặt client trên máy tính, SQL*Plus… Continue Reading →

© 2019 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑